Wytyczne MEiN, MZ i GIS

gov.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Zalecenia szczegółowe dotyczą:  

  •     organizacji zajęć,
  •     higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  •     gastronomii,
  •     postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

  •     instrukcji mycia rąk,
  •     instrukcji dezynfekcji rąk,
  •     instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
  •     instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
  •     wykazu produktów biobójczych,
  •     zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.